ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТДЕЛ “ЕСГРАОН”:

  • Семейни регистри
  • Актове по гражданско състояние (АГС)
  • Лични регистрационни картони (ЛРК)
  • Картотеки А2, А3, А4, А5 формати

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”:

  • Формуляри
  • Декларации
  • Квитанции
  • Молби
  • Документи: А3 до А6; B4(JIS) до B6(JIS)

ОТДЕЛ “ТСУ”:

  • Разрешителни за строеж
  • Скици, планове, чертежи
  • Молби, Удостоверения

ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”:

  • Месечни отчети
  • Тримесечни отчети
  • Годишни финансови отчети
  • Отчети
  • Документи: А3 до А6

ДЪРЖАВЕН АРХИВ:

  • Протоколни книги
  • Общинска история след 1878 година
  • Документи на Областните и Общински администрации

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

  • Счетоводна документация
  • Общ архив (производство, ремонт, поддръжка, транспорт и др.)
  • Електронно управление на създадения архив

СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ:

  • ПП “СРЕГ” е синхронизиран и съвместим с MS Windows 7/8, XP и СБУД, SQL server, както и с всички софтуерни компоненти, използвани от Областни и Общински администрации.
  • Изборно търсене по предварително зададени филтри (параметри) в база данни.
  • ПП “СРЕГ” съответства на изискванията и стандартите за електронно управление (online управление) при предоставяне на публични услуги на гражданите.
  • Въвеждане на показателите, по които се търси, се определят от клиента.
  • Сървърът, предоставен от “ЦИФРОАКТ” ЕООД позволява на клиента неограничен брой потребители едновременно работещи с базата данни.

Цифровизация на административни документи

За контакт:

Николай Буров - Управител

  • Адрес: гр. Плевен 5800, Ул. "Хаджи Димитър" №77 Вх.Б Ет.2 Ап.6
  • Тел.: 0882 17 21 21
  • e-mail: cifroakt@gmail.com